Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine UnderArmour.si

1. Uvodne določbe

1.1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu »pogoji poslovanja«) trgovske družbe USRetail CZ s.r.o., s sedežem na naslovu U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Praha 6, Češka republika, registrska številka (IČ): 07195559, vpisane v poslovni register pri Mestnem sodišču v Pragi, oddelek C, vložek 296392 (v nadaljnjem besedilu »prodajalec«) v skladu z določbo člena 1751(1) zakona št. 89/2012 Sb. (Zbirka zakonov Češke republike), civilni zakonik (v nadaljnjem besedilu »civilni zakonik«), ureja medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe (v nadaljnjem besedilu »kupoprodajna pogodba«), sklenjene med prodajalcem in drugo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu »kupec«) prek spletne trgovine prodajalca. Spletno trgovino prodajalec vodi na spletnem mestu na spletnem naslovu underarmour.si (v nadaljnjem besedilu »spletno mesto«), in sicer prek vmesnika za spletno mesto (v nadaljnjem besedilu »spletni vmesnik trgovine«).

1.2. Pogoji poslovanja ne veljajo v primerih, ko je oseba, ki namerava kupiti blago od prodajalca, pravna oseba ali oseba, ki blago naročuje v okviru svoje poslovne dejavnosti ali v okviru samostojnega opravljanja poklica.

1.3. Glede določb, ki odstopajo od pogojev poslovanja, se je mogoče dogovoriti v kupoprodajni pogodbi. Drugačni dogovori v kupoprodajni pogodbi imajo prednost pred določbami pogojev poslovanja.

1.4. Določbe pogojev poslovanja so neločljivi del kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba in pogoji poslovanja so sestavljeni v slovenskem jeziku.

Kupoprodajno pogodbo lahko sklenete v slovenskem jeziku.

1.5. Besedilo pogojev poslovanja lahko prodajalec spremeni ali dopolni. Ta določba pa ne vpliva na pravna razmerja, ki nastanejo iz posameznih kupoprodajnih pogodb, ki so bile sklenjene v času učinkovanja prejšnje različice pogojev poslovanja, kakor tudi ne na pravice in obveznosti, ki iz njih izhajajo, vključno s pravicami in obveznostmi, ki se nanašajo na kršitve takih kupoprodajnih pogodb.

2. Uporabniški račun

2.1. Na osnovi registracije, ki jo kupec izvede na spletnem mestu, lahko kupec dostopa do svojega uporabniškega vmesnika. Iz svojega uporabniškega vmesnika lahko kupec naroča blago (v nadaljnjem besedilu »uporabniški račun«). Iz svojega uporabniškega vmesnika lahko kupec naroča blago. Z registracijo uporabniškega računa kupec soglaša s temi pogoji poslovanja. Naročanje blaga lahko kupec izvaja tudi brez registracije, neposredno s spletnega vmesnika trgovine.

2.2. Pri registraciji na spletnem mestu in pri naročaju blaga mora kupec vse podatke navesti pravilno in resnično. Vsakršno morebitno spremembo podatkov, ki so navedeni v uporabniškem računu, mora kupec takoj posodobiti. Podatke, ki jih kupec navede v uporabniškem računu in pri naročanju blaga, prodajalec šteje za pravilne.

2.3. Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec mora ohranjati zaupnost v povezavi z informacijami, ki so nujne za dostop do njegovega uporabniškega računa. S prijavo v uporabniški računa kupec soglaša s temi pogoji poslovanja.

2.4. Kupec ni pooblaščen za omogočanje uporabe uporabniškega računa tretjim osebam.

2.5. Prodajalec lahko ukine uporabniški račun v primeru, če kupec prekrši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s pogoji poslovanja).

2.6. Kupec se zaveda, da uporabniški račun morda ne bo vedno dostopen, zlasti ob upoštevanju nujnega vzdrževanja strojne in programske opreme prodajalca oziroma nujnega vzdrževanja strojne in programske opreme tretjih oseb.

3. Darilni boni in kode za popust

3.1. Z darilnimi boni in kodami za popust je kupec upravičen do popusta na ceno za nakup blaga (v primeru darilnega bona tudi do popusta na stroške v povezavi z dostavo blaga), vključno z davkom na dodano vrednost. Kupec lahko popust uveljavlja v okviru sklepanja posameznih kupoprodajnih pogodb s prodajalcem, in sicer tako, da kodo iz kupljenega darilnega bona oziroma kodo za popust vnese v naročilo (glej člen 4.4 teh pogojev poslovanja). Gre za elektronske (virtualne) darilne bone in kode za popust, od katerih vsak(a) zagotavlja pravico do popusta v določenem znesku in je lahko omejen(a) z določenim obdobjem veljavnosti. Drugi pogoji za uveljavljanje darilnih bonov in/ali kod za popust se lahko urejajo s pravili, ki so navedena v spletnem vmesniku trgovine.

3.2. Če ima darilni bon in/ali koda za popust omejeno obdobje veljavnosti, lahko kupec darilni bon ali kodo za popust uporabi pred iztekom njegovega roka. Če se darilni bon in/ali koda za popust ne uveljavi pred iztekom roka njegove/njene veljavnosti, pravica do njegove/njene uveljavitve oziroma do popusta na ceno za nakup blaga preneha, in to brez nadomestila (izplačila popusta v gotovini kot tudi kakršnakoli druga nadomestila za neizkoriščeno vrednost darilnega bona in/ali kode za popust so izključena).

3.3. Darilnega bona niti kode za popust ni mogoče zamenjati za gotovino.

3.4. Darilni bon je mogoče uveljaviti večkrat in sicer do popolnega izčrpanja zneska popusta, do katerega darilni bon kupca upravičuje. Darilni bon je možno uveljaviti tudi na blago z znižano ceno. Darilni bon je možno uporabiti za plačilo (dela) stroškov v zvezi z dostavo blaga.
Kodo za popust je mogoče uveljaviti samo enkrat. Pravico do popusta, ki izhaja iz kode za popust, je mogoče uveljaviti samo kot popust na ceno za nakup blaga in ne kot popust na stroške v povezavi z dostavo blaga. Uveljavljanje kode za popust je pogojeno z nakupom blaga za ceno za nakup v določenem minimalnem znesku.

3.5. Če bo darilni bon ali koda za popust uveljavljen(a) v nasprotju s pogoji za njegovo/njeno uveljavitev, ima prodajalec pravico, da tako uveljavljen darilni bon in/ali kodo za popust zavrne in odstopi od sklenjene kupoprodajne pogodbe.

4. Sklenitev kupoprodajne pogodbe

4.1. Vse predstavitve blaga v spletnem vmesniku trgovine so informativnega značaja in prodajalec v zvezi s tem blagom ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe. Določba člena 1732(2) civilnega zakonika se ne uporabi. Vsi podatki o predmetu obveznosti v spletnem vmesniku so zgolj informativne narave in trgovec ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe v zvezi z blagom, razen v primerih, ko sklicevanje na vsebino obveznosti določajo za potrošnika obvezujoči pravni predpisi. varstvo, zlasti v smislu § 1822 civilnega zakonika, in se je trgovec glede nekaterih podrobnosti s potrošnikom dogovoril drugače.

4.2. Spletni vmesnik trgovine vsebuje informacije o blagu, vključno z navedbo cen za posamezno blago. V ceno blaga so vključeni davek na dodano vrednost in vse povezane dajatve. Cene blaga ostajajo veljavne, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. S to določbo se ne omejuje možnost prodajalca, da kupoprodajno blago sklene pod individualno dogovorjenimi pogoji.

4.3. Spletni vmesnik trgovine vsebuje tudi informacije o stroških v zvezi s pakiranjem in dostavo blaga. Informacije o stroških v zvezi s pakiranjem in dostavo blaga, ki so navedene v spletnem vmesniku trgovine, veljajo samo v primerih, ko se blago dostavlja na območju Slovenije.

4.4. Za naročilo blaga kupec izpolni naročilnico v spletnem vmesniku trgovine. Naročilnica vsebuje zlasti informacije o:

4.4.1. naročenem blagu, njegovi količini, barvi in velikosti (kupec blago »vstavi« v elektronsko nakupovalno košarico spletnega vmesnika trgovine),

4.4.2. želenem načinu dostave naročenega blaga in načinu plačila zanj.

4.4.3. stroških v povezavi z dostavo blaga (v nadaljnjem besedilu »naročilo«).

4.5. Pred pošiljanjem naročila prodajalcu ima kupec možnost, da pregleda in spremeni podatke, ki jih je vstavil v naročilo, in sicer tako, da lahko ugotovi in popravi napake, nastale pri vnašanju podatkov v naročilo. Kupec naročilo prodajalcu pošlje tako, da klikne na gumb »zaključi naročilo« in istočasno potrdi, da je seznanjen ter soglaša s temi pogoji poslovanja.  Podatke, navedene v naročilu, prodajalec šteje za pravilne. Prejem naročila oziroma njegovo specifikacijo prodajalec nemudoma potrdi kupcu, in sicer na naslov elektronske pošte kupca, naveden v uporabniškem računu ali v naročilu (v nadaljnjem besedilu »elektronski naslov kupca«).

4.6. Prodajalec ima vedno pravico, da glede na značaj naročila (količina blaga, znesek cene za nakup, predvideni stroški za dostavo) od kupca zahteva dodatne podrobnosti in/ali potrditev naročila (na primer pisno oziroma po telefonu).

4.7. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane z dostavo prejema naročila, ki ga prodajalec kupcu pošlje po elektronski pošti, in sicer na naslov elektronske pošte kupca.

4.8. Kupec se pri sklepanju kupoprodajne pogodbe strinja z uporabo komunikacijskih sredstev na daljavo. Stroške, ki kupcu nastanejo pri uporabi komunikacijskih sredstev na daljavo,v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški za internetno povezavo, stroški za telefonske klice) krije kupec sam, pri čemer se ti stroški ne razlikujejo od osnovne tarife.

5. Cena blaga in plačilni pogoji

5.1. Ceno blaga in morebitne stroške v povezavi z dostavo blaga na podlagi kupoprodajne pogodbe lahko kupec prodajalcu poravna na naslednje načine:

    • v gotovini po povzetju na mestu, ki ga kupec določi v naročilu;
    • brezgotovinsko z nakazilom na račun;
    • brezgotovinsko prek plačilnega sistema;
    • brezgotovinsko s plačilno kartico, in sicer bodisi kadarkoli prek spletne aplikacije (plačilnega prehoda), prek plačilnega terminala ali v gotovini pri dostavljavcu ob prevzemu blaga.

5.2. Skupaj z ceno za nakup mora kupec prodajalcu plačati tudi stroške v zvezi s pakiranjem in dostavo blaga v pogodbenem znesku. Če ni izrecno navedeno drugače, se v nadaljnjem besedilu pod ceno za nakup razumejo tudi stroški v povezavi z dostavo blaga.

5.3. Prodajalec od kupca ne zahteva avansa ali drugega podobnega plačila. To ne vpliva na določbo čl. 5.6. pogojev poslovanja v povezavi z obveznostjo plačila cene za nakup blaga vnaprej.

5.4. V primeru plačila v gotovini ali v primeru plačila po povzetju cena za nakup zapade v plačilo ob prevzemu blaga. V primeru brezgotovinskega plačila cena za nakup zapade v plačilo v 5 delovnih dneh od sklenitve kupoprodajne pogodbe, sicer bo naročilo preklicano.

5.5. V primeru brezgotovinskega plačila mora kupec ceno za nakup blaga plačati z navedbo referenčne številke plačila. V primeru brezgotovinskega plačila je obveznost kupca za plačilo cene za nakup izpolnjena v trenutku, ko se ustrezni znesek pripiše na račun prodajalca.

5.6. Prodajalec mora v zvezi s plačilom, izvedenim na osnovi kupoprodajne pogodbe, kupcu izdati davčni dokument – račun. Prodajalec je zavezanec za davek na dodatno vrednost. Davčni dokument – račun prodajalec kupcu izstavi po plačilu cene blaga in ga v elektronski obliki pošlje na elektronski naslov kupca.

5.7. Morebitnih popustov na ceno blaga, ki jih prodajalec nudi kupcu, ni mogoče medsebojno kombinirati.

6. Odstop od kupoprodajne pogodbe – vračilo blaga

6.1. Kupec je seznanjen, da na podlagi člena 1837 civilnega zakonika, med drugim, ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe o dobavi blaga, ki je bilo spremenjeno na željo kupca ali za njegovo osebo, od kupoprodajne pogodbe o dobavi blaga, ki je hitro pokvarljivo, kakor tudi blaga, ki je bilo po dobavi dokončno pomešano z drugim blagom, od kupoprodajne pogodbe o dobavi blaga v zaprti embalaži, ki ga je potrošnik vzel ven in ga iz higienskih vzrokov ni mogoče vrniti, ter od kupoprodajne pogodbe o dobavi zvočnega ali slikovnega posnetka ali računalniškega programa, če je poškodoval njihovo originalno embalažo.

6.2. Če ne gre za primer iz čl. 6.1. ali za drug primer, pri katerem od kupoprodajne pogodbe ni mogoče odstopiti, ima kupec v skladu z določbo člena 1829(1) civilnega zakonika pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe brez navedbe vzroka in sicer v štirinajstih (14) dneh od prevzema blaga, oziroma v podaljšanem roku prodajalca v tridesetih (30) dneh, pri čemer v primeru, da je predmet kupoprodajne pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov, ta rok začne teči od dneva prevzema zadnje dobave blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe mora biti prodajalcu poslan v roku, navedenem v prejšnjem stavku. Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi vzorčni obrazec, ki ga posreduje prodajalec in tvori prilogo pogojev poslovanja, ni pa obvezen. Če kupec (potrošnik) odstopi od kupoprodajne pogodbe z uporabo navedenega obrazca, bo prodajalec njegov prejem potrdil v pisni obliki. Odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec pošlje tudi na naslov poslovalnice prodajalca FROGMAN s.r.o. / 22090C, Zagrebška c. 106, 2510 Maribor, Slovenija ali na naslov elektronske pošte prodajalca: info@uaretail.si.

6.3. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe na podlagi čl. 6.2. pogojev poslovanja se kupoprodajna pogodba prekliče od začetka. Blago je treba prodajalcu poslati nazaj v tridesetih (30) dneh od dneva odstopa od pogodbe na naslov: FROGMAN s.r.o. / 22090C, Zagrebška c. 106, 2510 Maribor, Slovenija

Navedeni rok 30 dni velja za upoštevanega, če bo blago poslano v tem roku. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, ga bodo bremenili stroški v zvezi z vračilom blaga prodajalcu in to tudi v primeru, ko blaga zaradi svoje narave ni mogoče vrniti po pošti – v takšnem primeru bodo kupca bremenili neposredni stroški v zvezi z vračilom blaga v vrednosti največ 10 €.

6.4. V primeru odstopa od pogodbe na podlagi čl. 6.2. pogojev poslovanja prodajalec vrne kupcu denar v štirinajstih (14) dneh od kupčevega odstopa od pogodbe, in sicer na enak način, na kakršen je prodajalec sredstva od kupca prejel. Če je bilo plačilo izvedeno s plačilno kartico, kupec s potrditvijo teh pogojev poslovanja potrdi tudi to, da mu lahko prodajalec denarna sredstva vrne z nakazilom na račun, na katerega je zadevna plačilna kartica vezana. Prodajalec lahko kupcu denarna sredstva vrne z nakazilom na račun tudi takrat, ko bo s tem soglašal kupec (oziroma bo to zahteval sam, zlasti prek obrazca za odstop) in s tem kupcu ne bodo nastali dodatni stroški. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih denarnih sredstev, preden mu kupec blago vrne ali dokaže, da je prodajalcu blago poslal.

6.5. Če kupec ni izbral najugodnejšega načina dostave blaga, ki ga ponuja prodajalec, prodajalec kupcu vrne stroške za dostavo blaga na osnovi sklenjene kupoprodajne pogodbe v znesku, ki ustreza najugodnejšemu nudenemu načinu dostave blaga (razen osebnega prevzema).

6.6. Kupec odgovarja samo za znižanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z blagom na drugačen način, kot je potreben za seznanitev z naravo in lastnostmi blaga, vključno z njegovo funkcionalnostjo. Prodajalec ima pravico, da zahtevek za plačilo škode, nastale na blagu, enostransko odbije od zahtevka kupca za vračilo cene za nakup.  O vračilu (dela) cene za nakup kupcu (potrošniku) in o tem odbitju ter o dejstvih v povezavi z znižano vrednostjo blaga prodajalec kupca (potrošnika) obvesti v pisni obliki.

6.7. Če po sklenitvi kupoprodajne pogodbe pride do tega, da zaradi določenega naročenega blaga ni mogoče dobaviti (npr. blago je poškodovano, ni na zalogi ipd.) ima prodajalec pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe. V tem primeru prodajalec kupcu v 14 dneh vrne ceno za nakup, in sicer brezgotovinsko na račun, ki ga določi kupec.

6.8. Če je skupaj z blagom kupcu poslano darilo, je darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklenjena z razveznim pogojem, da v primeru kupčevega odstopa od kupoprodajne pogodbe darilna pogodba v zvezi s takim darilom preneha veljati in mora kupec skupaj z blagom prodajalcu vrniti tudi poslano darilo.

6.9. Pri plačilu s kartico bodo sredstva vrnjena na s kartico povezani račun.

 7. Prevoz in dostava blaga

7.1. V primeru, da je način dostave dogovorjen na osnovi posebne zahteve kupca, kupec nosi tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s tem načinom dostave.

7.2. Če je prodajalec na podlagi kupoprodajne pogodbe dolžan blago dostaviti na mesto, ki ga je kupec določil v naročilu, je kupec ob dostavi dolžan blago prevzeti.

7.3. Če je iz razlogov na strani kupca treba blago dostaviti ponovno ali na drug način, kot je bilo navedeno v naročilu, mora kupec plačati stroške v zvezi s ponovno dostavo blaga oziroma stroške v povezavi z drugim načinom dostave blaga.

7.4. Pri prevzemu blaga od prevoznika je kupec dolžan preveriti nepoškodovanost embalaže blaga in v primeru kakršnekoli napake to nemudoma javiti prevozniku. V primeru opažene poškodbe embalaže, ki priča o nepooblaščenem vdoru v pošiljko, kupcu pošiljke od prevoznika ni treba prevzeti.

7.5. Druge pravice in obveznosti strank pri prevozu blaga se lahko urejajo z dodatnimi pogoji prodajalca, če jih prodajalec izda.

8. Pravice iz nepravilne izpolnitve

8.1. Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami iz nepravilne izpolnitve se urejajo z ustrezno splošno obvezujočo zakonodajo (zlasti z določbami členov 1914 do 1925, členov 2099 do 2117 in členov 2161 do 2174 civilnega zakonika), še zlasti:

Člen 1922

Če je pridobitelj na nepravilnost odtujitelja opozoril upravičeno, rok za opozorilo na nepravilnost ne teče, dokler pridobitelj predmeta z nepravilnostjo ne more uporabljati.

Člen 1924

Vsakomur, ki ima pravico iz nepravilne izpolnitve, pripada tudi nadomestilo stroškov, namensko porabljenih pri uveljavljanju te pravice. Če pa pravice do nadomestila ne uveljavlja v enem mesecu po preteku roka, v katerem je treba opozoriti na nepravilnost, sodišče pravice ne bo priznalo, če bo odtujitelj ugovarjal, da pravica do nadomestila ni bila uveljavljena pravočasno.

Člen 2106

Kupec prodajalcu izbrano pravico sporoči pri obveščanju o nepravilnosti ali takoj, ko je to mogoče, po obvestilu o nepravilnosti. Izbora kupec ne more spremeniti brez soglasja prodajalca; to ne velja, če je kupec zahteval popravilo nepravilnosti, ki se izkaže za nepopravljivo. Če prodajalec nepravilnosti ne odstrani v razumnem roku, oziroma če ne obvesti kupca, da nepravilnosti ne bo odstranil, lahko kupec namesto odstranitve nepravilnosti zahteva sorazmeren popust na ceno za nakup, oziroma lahko od pogodbe odstopi.

Člen 2161
Prodajalec odgovarja kupcu, da je blago ob prevzemu brez pomanjkljivosti. Zlasti pa prodajalec odgovarja kupcu, da (je) blago
a) ustreza dogovorjenemu opisu, vrsti in količini, kot tudi kakovosti, funkcionalnosti, združljivosti, interoperabilnosti in drugim dogovorjenim lastnostim;
b) primerno za namen, za katerega ga kupec potrebuje in s katerim se je prodajalec strinjal; in
c) dostavljeno z dogovorjeno opremo in napotki za uporabo, vključno z navodili za montažo ali namestitev.
Prodajalec odgovarja kupcu, da (je) razen dogovorjenih lastnosti
a) blago služi v namen, za katerega se običajno uporablja, tudi z upoštevanjem pravic tretjih oseb, zakonodaje, tehničnih standardov ali kodeksi ravnanja posamezne panoge, če tehnični standardi ne obstajajo;
b) blago po količini, kakovosti in drugih lastnostih, vključno z življenjsko dobo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, ustreza običajnim lastnostim blaga iste vrste, ki jih lahko kupec razumno pričakuje, tudi z upoštevanjem javnih izjav prodajalca ali druge osebe v isti pogodbeni verigi, zlasti z oglaševanjem in označbami;
c) blago dobavljeno z opremo, vključno z embalažo, navodili za montažo in drugimi napotki za uporabo, ki jih kupec lahko razumno pričakuje; in
d) blago ustreza kakovosti ali izvedbi vzorca oziroma predlogi, ki jo je prodajalec kupcu posredoval pred sklenitvijo pogodbe.
(5) Če se nepravilnost pojavi v času enega leta od prevzema, se šteje, da je ta nepravilnost obstajala že pri prevzemu, razen če njena narava to izključuje. To obdobje se ne šteje, ko kupec blaga ne more uporabljati in v primeru, da je na nepravilnost opozoril upravičeno.
Člen 2165
(1) Kupec lahko opozori na nepravilnost, ki se na blagu pojavi v času dveh let od prevzema.
Člen 2167
(1) Pavica iz nepravilne izpolnitve kupcu ne pripada, če je nepravilnost povzročil sam.
(2) Za nepravilnost blaga se ne smatra napaka, povzročena v času njene običajne in zmerne uporabe.
Člen 2169
(1) Če ima blago nepravilnost, lahko kupec zahteva njeno odstranitev. Po svoji izbiri lahko zahteva dobavo novega blaga brez nepravilnosti ali popravilo obstoječega, razen če izbrani način odstranitve ni možen ali je v primerjavi z drugim nesorazmerno drag; to se presoja zlasti z upoštevanjem pomembnosti nepravilnosti, vrednosti, ki bi jo blago imelo brez nepravilnosti, in ali je lahko nepravilnost na drug način odstranjena brez večjih težav za kupca.
(2) Prodajalec lahko zavrne odstranitev nepravilnosti, če je to nemogoče ali nesorazmerno drago, zlasti z upoštevanjem pomembnosti nepravilnosti in vrednosti, ki bi jo blago imelo brez nepravilnosti.
Člen 2171
(1) Kupec lahko zahteva sorazmeren popust ali odstopi od pogodbe, če
a) je prodajalec zavrnil odstranitev nepravilnosti oziroma je ni odstranil v skladu s členom 2170(1) in 2170(2);
b) se nepravilnost pojavi ponovno;
c) če je nepravilnost bistvena kršitev pogodbe; ali
d) je iz izjav prodajalca ali iz okoliščin razvidno, da nepravilnost ne bo odstranjena v razumnem času ali brez večjih težav za kupca.
(2) Sorazmeren popust se določi kot razlika med vrednostjo blaga brez nepravilnosti in blagom, ki ga je kupec prejel.
Člen 2172
Na nepravilnost je mogoče opozoriti prodajalca, pri katerem je bilo blago kupljena. Če je za popravilo predvidena druga oseba, ki je v kraju prodajalca ali v kraju, ki je kupcu bliže, kupec na nepravilnost opozori tistega, ki je predviden za izvedbo popravila.

8.2. Prodajalec odgovarja kupcu, da blago ob prevzemu nima nepravilnosti. Zlasti je prodajalec odgovarja kupcu, da v času, ko je kupec blago prevzel:

8.2.1. blago ima lastnosti, glede katerih sta se stranki dogovorili. Brez dogovora pa ima take lastnosti, ki jih je prodajalec ali proizvajalec opisal ali ki jih je kupec glede na naravo blaga in na podlagi oglaševanja, ki ga sta ga izvajala, pričakoval;

8.2.2. blago je primerno za namen, za uporabo katerega ga prodajalec navaja ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja;

8.2.3. blago ustreza kakovosti ali izvedbi pogodbenega vzorca ali predloge, če sta bila kakovost ali izvedba predvidena glede na pogodbeni vzorec ali predlogo;

8.2.4. blago je v ustrezni količini, barvi in velikosti ter

8.2.5. blago ustreza zakonodajnim zahtevam.

8.3. Določbe iz čl. 8.2. pogojev poslovanja se ne uporabijo pri blagu, ki se prodaja za nižjo ceno za nepravilnost, zaradi katere je bila nižja cena dogovorjena, za nepravilnost blaga, ki jo povzroči kupec, za obrabo blaga, ki nastane z njegovo običajno uporabo, pri uporabljenem blagu za nepravilnost, ki ustreza meri uporabe ali obrabe, ki ga je blago imelo pri kupčevem prevzemu, ali če to izhaja iz narave blaga.

8.4. Če se nepravilnost pojavi v dvanajstih mesecih od prevzema se šteje, da je bilo blago nepravilno že pri prevzemu. Po poteku tega 12-mesečnega roka mora uporabnik svojo trditev, da je nepravilnost obstajala že v času prevzema, dokazati. Kupec je upravičen do uveljavljanja pravice iz nepravilne izpolnitve, ki se pojavi pri potrošniškem blagu v času 24 mesecev od prevzema. Za darilo, ki ga je prodajalec poslal ob nakupu, ne veljata garancija in odgovornost prodajalca za nepravilnosti.

8.5. Pravice iz nepravilne izpolnitve kupec uveljavlja pri prodajalcu na naslovu njegove poslovalnice FROGMAN s.r.o. / 22090C, Zagrebška c. 106, 2510 Maribor, Slovenia

. Za trenutek uveljavljanja reklamacije se šteje trenutek, ko potrošnik s svojim enostranskim pravnim poslom izrazi voljo po zahtevi svojih pravic iz nepravilne izpolnitve, torej ko prvič obvesti trgovca, da je blago nepravilno in katere pravice zahteva. Za reklamacijo nepravilnosti blaga lahko kupec uporabi vzorčni obrazec, ki ga nudi prodajalec in tvori prilogo pogojev poslovanja.

8.6. Druge pravice in obveznosti strank v povezavi z odgovornostjo prodajalca za nepravilnosti lahko ureja reklamacijski pravilnik prodajalca.

9. Druge pravice in obveznosti pogodbenih strank

9.1. Kupec pridobi lastništvo nad blagom s plačilom cele cene za nakup blaga.

9.2. Prodajalca v razmerju do kupca ne zavezujejo kodeksi ravnanja v smislu določbe člena 1826(1)(e) civilnega zakonika.

9.3. Izvensodno reševanje pritožb potrošnikov prodajalec zagotavlja prek elektronskega naslova info@uaretail.si. Informacijo o obravnavi pritožbe kupca prodajalec pošlje na elektronski naslov kupca.

9.4. Prodajalec ima pravico do prodaje blaga na podlagi obrtnega dovoljenja. Nadzor nad obrtno dejavnostjo v okviru svojega delovanja izvaja pristojni inšpektorat za delo. Nadzor nad področjem varstva osebnih podatkov izvaja nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov. Češka trgovska inšpekcija v določenem obsegu med drugim izvaja nadzor nad spoštovanjem zakona št. 634/1992 Sb., o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.

9.5. Kupec s tem nase prevzema nevarnost za spremembe okoliščin v smislu člena 1765(2) civilnega zakonika in nima pravice zahtevati obnovitve pogajanja glede kupoprodajne pogodbe.

10. Varstvo osebnih podatkov

10.1. Varstvo osebnih podatkov kupca, ki je fizična oseba, se zagotavlja v skladu z uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov GDPR).

10.2. Kupec je seznanjen s tem, da bo prodajalec (i) zaradi izvajanja sklenjene kupoprodajne pogodbe s kupcem (po potrebi tudi zaradi pogajanja za njeno sklenitev in/ali spremembo) in ali (ii) za namene vodenja uporabniškega računa na podlagi dogovora s kupcem obdeloval te osebne podatke kupca: ime in priimek, naslov prebivališča, identifikacijska številka, davčna identifikacijska številka, naslov elektronske pošte, telefonska številka, oziroma druge dodatne informacije, kot je naslov za dostavo, številka stanovanja, nadstropje stanovanja. Navedene osebne podatke bo prodajalec obdeloval kot upravljavec, osebe, ki bodo dostavljale blago, pa kot obdelovalci. Osebni podatki se bodo obdelovali zlasti v obliki njihovega zbiranja, shranjevanja na nosilce informacij, urejanja ali spreminjanja, iskanja, uporabe, prenašanja prevozniku in po potrebi tudi drugim osebam (če bo kupec s tem soglašal), hrambe, razvrščanja ali kombiniranja, blokiranja in odstranjevanja. Ti osebni podatki se bodo obdelovali v času izpolnjevanja kupoprodajne pogodbe in po njeni izpolnitvi do preteka zastaralnih rokov (tj, praviloma tri leta od izpolnitve kupoprodajne pogodbe), po potrebi pa za čas vodenja uporabniškega računa kupca (tj. do trenutka, ko ga kupec zapre).

10.3. Pravilnik o zasebnosti je na voljo tukaj

10.4. Kupec je seznanjen, da je svoje osebne podatke (pri registraciji, v svojem uporabniškem računu, pri naročilu iz spletnega vmesnika trgovine) dolžan navajati pravilno in resnično ter da je dolžan brez nepotrebnega odlašanja prodajalca obvestiti o spremembi svojih osebnih podatkov.

10.5. Za obdelavo osebnih podatkov kupca lahko prodajalec pooblasti tretjo osebo kot obdelovalca. Razen dostavljavcev blaga prodajalec osebnih podatkov brez predhodnega soglasja kupca tretjim osebam ne bo posredoval.

10.6. Osebni podatki se bodo obdelovali v elektronski obliki na samodejen način ali v tiskani obliki na ročen način.

10.7. Kupec potrjuje, da so posredovani osebni podatki točni in da je bil seznanjen s tem, da gre za prostovoljno posredovanje osebnih podatkov.

10.8. Kupec lahko pri naročanju izrazi tudi soglasje s prodajalčevo obdelavo osebnih podatkov za namene trženja, in sicer zlasti v okviru pošiljanja komercialnih sporočil in drugih trženjskih aktivnosti prodajalca. Soglasje bo veljalo za osebne podatke v naslednjem obsegu: ime in priimek, naslov elektronske pošte, telefonska številka. Osebni podatki kupca se bodo za namene trženja obdelovali do kupčevega preklica soglasja, največ pa pet let, razen če bo to soglasje v vmesnem obdobju obnovljeno. Osebni podatki se bodo obdelovali zlasti v obliki njihovega zbiranja, shranjevanja na nosilce informacij, urejanja ali spreminjanja, iskanja, uporabe, prenašanja (če bo kupec s tem soglašal), hrambe, razvrščanja ali kombiniranja, blokiranja in odstranjevanja.

Soglasje z obdelavo osebnih podatkov za namene trženja ni pogoj, ki bi sam po sebi onemogočal sklenitev kupoprodajne pogodbe.

10.9. Prodajalec kupca opozarja, da so podatki kupcev lahko navedeni v registru, ustvarjenem v smislu člena 20z zakona št. 634/1992 Sb., o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu »zakon o varstvu potrošnikov«).

11. Pošiljanje komercialnih sporočil in shranjevanje piškotkov

11.1. Kupec je seznanjen, da mu Prodajalec lahko na njegov elektronski naslov pošilja informacije v povezavi z blagom, storitvami ali podjetjem prodajalca v obliki komercialnih sporočil. Pošiljanje komercialnih sporočil lahko kupec kadarkoli prekliče v svojem uporabniškem računu ali prek povezave na koncu vsakega komercialnega sporočila.

Kupec je seznanjen, da prodajalec na svojih spletnih straneh uporablja piškotke. Obdelava in uporaba piškotkov se ureja z ločenim pravilnikom, ki je na voljo tukaj.

 12. Pošiljanje

12.1. Kupcu je mogoče pošiljati sporočila na njegov elektronski naslov.

13. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

13.1. Prodajalec s tem obvešča kupca, da ima v smislu zakona o varstvu potrošnikov pravico do izvensodnega reševanja spora iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem. Predpogoj za uveljavljanje pravice kupca do izvensodnega reševanja sporov je predhodno neuspešno neposredno pogajanje s prodajalcem. 

13.2. Če želi kupec izkoristiti svojo pravico do izvensodnega reševanja spora iz kupoprodajne pogodbe na podlagi čl. 13.1. pogojev poslovanja, se lahko s svojim predlogom za sprožitev izvensodnega reševanja potrošniškega spora obrne na Češko trgovinsko inšpekcijo (Česká obchodní inspekce), ki je v smislu zakona o varstvu potrošnikov pristojni organ za izvensodno reševanje potrošniških sporov v primeru kupoprodajnih pogodb, sklenjenih med prodajalcem in kupcem. Več informacij je na voljo na spletnih straneh Češke trgovinske inšpekcije na naslovu URL http://www.coi.cz/.

13.3. Predlog za sprožitev izvensodnega reševanja potrošniškega spora lahko kupec poda pisno ali ustno za zapisnik ali elektronsko prek spletnega obrazca, navedenega na spletnih straneh Češke trgovinske inšpekcije (obrazec je dostopen na naslovu URL https://adr.coi.cz/cs), podpisan s priznanim elektronskim podpisom ali poslan prek podatkovnega predala kupca, ki podaja predlog. Pod pogojem, da je predlog v 10 dneh potrjen oziroma dopolnjen na enega od načinov iz prve povedi, ga je mogoče vložiti prek drugih tehničnih sredstev, zlasti prek telefaksa ali javnega podatkovnega omrežja brez uporabe priznanega elektronskega podpisa. Predlogu je obvezno treba priložiti potrdilo o dejstvu, da kupcu ni uspelo rešiti spora s prodajalcem neposredno, kakor tudi druge dokumente, ki dokazujejo kupčeva zatrjevana dejstva, če so na voljo.

 

 

14. Končne določbe

14.1. Če razmerje, ki nastane s kupoprodajno pogodbo, vključuje mednarodni element, potem se stranki dogovorita, da se razmerje ureja v skladu s češkim pravom. To ne vpliva na pravice potrošnika, ki izhajajo iz splošno obvezujoče zakonodaje.

14.2. Če katera od določb pogojev poslovanja ne velja oziroma ne učinkuje, ali takšna postane, neveljavne določbe nadomestijo določbe, katerih smisel se neveljavni določbi najbolj približa. Neveljavnost ali neučinkovanje ene določbe ne vpliva na veljavnost ostalih določb.

14.3. Kupoprodajno pogodbo, vključno s pogoji poslovanja, prodajalec arhivira v elektronski obliki in ni dostopna.

14.4.Prilogo pogojev poslovanja sestavlja vzorčni obrazec za odstop od kupoprodajne pogodbe.

14.5. Kontaktni podatki prodajalca: naslov za vročanje USRetail CZ s.r.o. , U Hvězdy 1451/4, 162 00 Praha 6 – Češka republika; naslov elektronske pošte info@uaretail.si; telefon +386 2 828 19 57.

Praga, dne 1. 3. 2023

Splošni pogoji poslovanja, veljavni s 1. 3. 2023